Kurt Ludewig kedysi povedal, že psychoterapia je liečba rozhovorom. Mohli by sme teda povedať, že je to možnosť normálne hovoriť o nenormálnych (citlivých, bolestivých či náročných) veciach. Terapeutický vzťah umožňuje v dôvernej atmosfére riešiť svoje problémy, skúmať svoje možnosti a posilniť tvorivým spôsobom seba samého. Pri práci s dvojicou či rodinou máme možnosť využiť zdroje každého, koho sa problém týka, počúvať a hľadať riešenia aj na nepravdepodobných miestach.

Pracujeme metódou systemického prístupu k poradenstvu a psychoterapii. Systemický prístup k poradenstvu a psychoterapii je jeden zo súčasných smerov v pomáhajúcich profesiách. Medzi základné črty patrí rešpekt ku klientovi. Rešpekt vychádza z predpokladu, že každé poznanie či porozumenie je vždy závislé od pozorovateľa / poznávateľa, ktorý ho vykonáva. Preto klienta v systemickom prístupe rešpektujeme ako toho, kto najlepšie pozná svoj život. Poradca nie je ten, ktorý môže životu klienta porozumieť lepšie ako klient sám. Nesnažíme sa riadiť klienta, usmerňovať ho, čo by mal robiť, ale podnietiť a podporiť ho, umožniť mu, pomôcť mu, aby si riešenie svojej situácie postupne vytvoril sám. Z toho vyplýva tiež snaha o užitočnosť – snaha zmierniť či odstrániť trápenie tak rýchlo, ako je to len možné.

Vzťah klienta a poradcu si môžeme predstaviť ako vzťah sprievodcu a cestovateľa po zvláštnej, vždy jedinečnej krajine. Cestovateľ má svoj cieľ, či už ho jasne pozná alebo len tuší jeho kontúry. Preto sa pre expedíciu rozhodol. Expedícia je pre cestovateľa významná a náročná zároveň. Preto oslovil sprievodcu, aby mu pomohol dosiahnuť svoj cieľ. Sprievodca je v krajne po prvý raz. Dokonca každá krajina, v ktorej sprevádza cestovateľov je iná, úplne jedinečná. Sprievodca má za úlohu pomáhať pri orientácii a postupe krajinou. Cestovateľovi pomáha vytvárať nové perspektívy pri pohľade na krajinu, nachádzať nové cesty a možnosti postupu, objavovať krásu a pokoj v scenériách krajiny i zo samotnej cesty. Sprievodca podáva ruku, má vo svojej výbave rôzne zabezpečovacie pomôcky pre výstupy na strmé útesy i zostupy do hlbín. Ponúka cestovateľovi spoločenstvo opory a profesionálnej pomoci pri putovaní mnohotvárnou krajinou, pokiaľ nedosiahnu vytýčený a dohovorený cieľ.

V práci s klientom používame aj metódu sandplaying. So sanplaying som sa prvý krát stretla prvý krát na vzdelávaní. Zaujalo ma ako klient môže na pieskovisku stavať s využitím figúrok obrazy, situácie, ktoré môže s terapeutom prežívať. Obrazy môže klient meniť podľa potreby, experimentovať s ním. Piesok, pieskovisko a figúrky nám pomáhajú problém nielen vyjadriť, ale aj fyzicky uchytiť, premiestňovať, dotvárať, zasypávať a znovu vyhrabávať, dávať do obrazu ďalšie figúrky alebo iné odoberať. Je to metóda, ktorá je vhodná pre všetky vekové kategórie. Vďaka obrazu v pieskovisku môžeme meniť nielen svoj obraz, ale aj svoje emócie, životné situácie, príbehy. O pieskovisku sa dá veľa písať, hovoriť, ale dôležité je si ho zažiť. Pre koho je pieskovisko vhodná metóda? Je to vhodná pre všetky vekové kategórie. Je s ním možné pracovať ako s dieťaťom, tak aj s dospelým. Je to metóda vhodná na prácu s jednotlivcom, párom, rodinou.